Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

O nas

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, od 1 stycznia 2014 roku wprowadza obowiązek stosowania integrowanej ochrony roślin przez wszystkich użytkowników środków ochrony roślin.

Według tej dyrektywy integrowana ochrona roślin jest to system zarządzania, który rozważa wszystkie dostępne metody ochrony pozwalające przedsięwzięć właściwe środki mające na celu zahamowanie rozwoju agrofagów oraz utrzymanie stosowania środków ochrony roślin i innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a także zmniejszenie lub zmodyfikowanie zagrożenia wynikającego ze stosowania pestycydów dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Portal www.integrowana-ochrona.pl ze względu na fachową zawartość tematyki oraz precyzję przygotowania wnosi istotny wkład w ułatwienie i udostępnienie wiedzy rolniczej i jest portalem pożytecznym dla praktyki rolniczej i innych grup pragnących powiększyć swoją wiedzę z tego zakresu.

Na portalu znaleźć można:
– aktualne programy ochrony roślin rolniczych, aktualizowane na bieżąco 
– fazy rozwojowe zbóż
– wykaz i orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości szkodników roślin
– wykaz i orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości chorób roślin
– wykaz i orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości chwastów w roślinach uprawnych
– forum do wymiany spostrzeżeń i uwag

Integrowana ochrona jest jednym z kluczowych elementów integrowanej produkcji. Właściwa ochrona chemiczna możliwa jest tylko przy dobrej znajomości zarówno biologii szkodników, jak i właściwości środków ochrony roślin. Każdorazowo przed podjęciem decyzji o wykonaniu zabiegu i doborze środka ochrony roślin niezbędna jest dokładna analiza aktualne sytuacji w konkretnej uprawie. Należy uwzględnić podatność odmiany, fazę rozwojową rośliny i szkodnika, obfitość źródła infekcji, warunki atmosferyczne, rotację związków o różnym mechanizmie działania oraz występowanie form odpornych na poszczególne środki ochrony roślin. (źródło MRiRW)

Opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie integrowanej ochrony wszystkich upraw, to wielkie wyzwanie, ale też wielka szansa dla ochrony roślin i produkcji rolniczej.

Pamiętaj!
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informację dotyczącą produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa. Nie przekraczaj zalecanych dawek ani liczby zabiegów w sezonie. Jak również zachowaj odpowiedni, zalecany w etykiecie – instrukcji stosowania – okres karencji (okres od wykonania ostatniego zabiegu do zbioru).