Przejdź do treści strony

 

Integrowana Ochrona Roślin Uprawnych

   

Chemiczne odchwaszczanie kukurydzy

Potencjalne straty w plonach kukurydzy powodowane przez chwasty są znacznie wyższe w porównaniu do tych, które mogą być wynikiem występowania chorób i szkodników, dlatego zabiegi chwastobójcze należą do najbardziej opłacalnych zabiegów wykonywanych w tej uprawie. Celem ochrony kukurydzy przed zachwaszczeniem powinno być wyeliminowanie konkurencji chwastów w okresie od wschodów tej rośliny do wytworzenia przez nią 8-10 liści. Chwasty, które skiełkują w późniejszym terminie nie stanowią poważniejszego zagrożenia dla silnie rozwiniętych roślin kukurydzy.
Na plantacjach kukurydzy herbicydy mogą być stosowane doglebowo przed wschodami i nalistnie, po ich wschodach.

Dobór herbicydów doglebowych opiera się na znajomości pola i przewidywaniu, jakie na nim wystąpią gatunki chwastów. Jednym z warunków uzyskania wysokiego efektu chwastobójczego jest wykonanie zabiegu na dostatecznie uwilgotnioną glebę. Jeżeli dawki herbicydów doglebowych podane są w zakresie „od do” to wyższe należy stosować na glebach ciężkich.

Podczas stosowania herbicydów doglebowych wybór jest łatwiejszy. Jedyną trudnością jest umiejętność rozpoznania chwastów w różnych stadiach rozwojowych i dostosowanie herbicydu lub mieszaniny herbicydów do występującego zachwaszczenia. W przypadku tej grupy herbicydów, jeżeli zalecenia obejmują zakres dawek, to wyższe należy stosować na chwasty w maksymalnych fazach największej wrażliwości, lub w sytuacji gdy na polu znajduje się stosunkowo dużo chwastów średnio wrażliwych na stosowaną substancję aktywną. Gwarancją skutecznego zwalczania jest wykonanie oprysku na rośliny suche oraz w odpowiednim czasie przed deszczem.
Do podstawowych zasad należy stosowanie zabiegów na określonej dla każdego herbicydu temperaturze, na rośliny zdrowe nie uszkodzone przymrozkami, żerowaniem szkodników oraz patogenów chorobotwórczych. Bezwzględnie należy przestrzegać wszystkich zaleceń i przeciwwskazań zamieszczonych w etykiecie instrukcji – stosowania. Należy pamiętać, że dostosowanie się do wszystkich uwag często pozwala na zastosowanie niższych dawek preparatów co jest korzystne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Koszty i dawki preparatów mogą być niższe dzięki zastosowaniu adiuwantów, z zastrzeżeniem, że pozwalają na to przepisy prawne.

Kukurydza jest często uprawiana w monokulturze, co stwarza ryzyko pojawienia się zjawiska kompensacji chwastów, niekiedy również powstania biotypów chwastów odpornych na działanie stosowanego przez kilka lat herbicydu z tej samej grupy chemicznej. W celu zmniejszenia ryzyka występowania tych zjawisk konieczne jest stosowanie w kolejnych sezonach herbicydów należących do różnych grup chemicznych